blz. 1 

Kamerstukken II 2015-2016, 34 399

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

 

 

Nr. 3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

1 Aanleiding
2 Huidige wettelijke regeling
3 Inhoud wetsvoorstel
4 Uitvoerbaarheid
5 Consultatie partijen
6 Gevolgen voor verzekeringnemers
7x Gevolgen voor regeldruk

 

 

1. Aanleiding


     Het verstrekken van digitale zorgpolissen is reeds mogelijk. Ingevolge artikel 156a, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de verzekeringnemer hiervoor wel uitdrukkelijk toestemming te geven. Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2013 is de motie-Dijkstra (D66) over de digitale polis ingediend.¹ In de motie wordt de regering verzocht de wet zodanig aan te passen dat de digitale zorgpolis de standaard wordt, tenzij de verzekeringnemer hiermee uitdrukkelijk niet instemt. Indiener van de motie geeft aan dat zorgverzekeraars door de huidige regelgeving miljoenen euro's uitgeven aan papieren polissen en poliswijzigingen en deze handelwijze het milieu onnodig belast. Voornoemde motie is door de Tweede Kamer aangehouden.² In antwoord op de motie heeft de Minister van VWS de Tweede Kamer toegezegd de mogelijkheid van een standaard digitale zorgpolis te gaan verkennen.

1. Kamerstukken II 2012-2013, 33 400 XVI, nr. 67.
2. Handelingen II 2012-2013, nr. 33, item 9, blz. 20-24.

 

2. Huidige wettelijke regeling


     Titel 17 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) stelt regels voor het algemeen verzekeringsrecht. Op grond van artikel 7:932, eerste lid, BW juncto artikel 9, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is een zorgpolis een onderhandse akte. Blijkens artikel 156 Rv is een akte bestemd om dwingend bewijs te leveren tussen partijen. Bijgevolg worden wettelijke eisen gesteld aan een onderhandse akte, zoals een digitale zorgpolis.
     Een digitale zorgpolis dient ingevolge artikel 156a, eerste lid, Rv te worden opgemaakt op zodanige wijze dat het de verzekeringnemer in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is  blz. 2  afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt. Voorts schrijft artikel 7:932, eerste lid, BW voor dat een verzekeraar een polis afgeeft waarin

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Neem nu een abonnement op 123recht en ontvang 80% korting
op het eerste abonnementsjaar. Klik hier.